Consolidarea drepturilor studenților, un puzzle aproape complet

Publicat de dev_admin pe

Consolidarea drepturilor studenților, un puzzle aproape complet

Miercuri, 14.02.2024, Ministerul Educației a publicat în transparență decizională proiectul de Ordin privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului. Cu toate că, prin comparație cu forma actuală a codului, documentul reglementează într-un mod mult mai cuprinzător drepturile studenților și aduce prevederi noi, menite să sprijine parcursul academic al acestora, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) consideră că mai sunt necesari câțiva pași până la consolidarea unui cadru complex care să răspundă nevoilor reale ale beneficiarilor direcți ai procesului educațional, existând o serie de propuneri nepreluate, înaintate de federație către Ministerul Educației, care ar contribui semnificativ la îmbunătățirea vieții studențești.

Printre principalele propuneri ale federației care nu au fost integrate în proiectul de ordin și a căror includere în forma finală a actului normativ o considerăm absolut necesară, se numără: 

 • Eliminarea constrângerii privind numărul minim de pagini pe care suportul de curs trebuie să-l cuprindă și detalierea noțiunilor teoretice și practice care trebuie să se regăsească în acesta, precum și reglementarea faptului că materialul este pus la dispoziția studenților încă din primele două săptămâni ale semestrului. Relevanța suportului de curs nu depinde de numărul de pagini ale acestuia, în special având în vedere varietatea de instrumente digitale care pot fi utilizate pentru a prezenta conținutul teoretic într-un mod inovativ. Totodată, considerăm imperioasă definirea termenului de „suport de curs”, pentru a preveni situațiile relativ frecvente în care acesta este considerat echivalentul bibliografiei;

 • Extinderea setului de drepturi minimale specifice studenților cu dizabilități. Considerăm că, în momentul de față, realitatea cu care se confruntă studenții cu dizabilități în instituțiile de învățământ superior din România este una cel puțin nefericită, în ciuda unor exemple de bună practică existente în unele universități. Este absolut necesar să dezvoltăm diverse mecanisme specifice care să contribuie la creșterea accesibilității sistemului de învățământ superior, însă primul pas constă în definirea acestui cadru minimal privind drepturile studenților cu dizabilități. Propunerile ANOSR vizează aspecte esențiale precum oferirea de softuri/dispozitive asistive pentru desfășurarea procesului educațional și/sau de materiale didactice transpuse în limbaj Braille, posibilitatea de a fi asistați de un îndrumător în activitățile didactice și reglementarea dreptului de examinare printr-o metodă alternativă pentru studenții cu dizabilități temporare sau permanente sau care prezintă cerințe educaționale speciale ce fac imposibilă prezentarea cunoştinţelor și abilităților dobândite în maniera prestabilită prin fișa disciplinei;

 • Reglementarea necesității ca fiecare program de studii să conțină în mod obligatoriu în planul său de învățământ pachete de discipline opţionale şi facultative. Considerăm că actuala formulare din proiectul de act normativ este insuficientă pentru a asigura cu adevărat caracterul flexibil al traseului de învățare pe care studentul ar trebui să aibă oportunitatea să și-l construiască în funcție de dezideratele proprii;

 • Reglementarea faptului că taxele percepute de instituțiile de învățământ superior pentru cazarea studenților în căminele studențești trebuie să rămână nemodificate pentru întregul an universitar. Căminele reprezintă unul dintre principalele mecanisme de sprijin privind accesibilizarea învățământului superior. Din acest considerent, asigurarea predictibilității tarifelor percepute este esențială pentru studenți, întrucât modificarea subită și neașteptată a taxelor percepute poate avea un impact semnificativ asupra situației financiare a acestora, în special în cazul celor care provin din medii socio-economice defavorizate;

 • Prioritizarea studenților care provin din grupuri defavorizate în ceea ce privește alocarea locurilor de cazare în căminele studențești, în baza unor criterii sociale reglementate la nivel instituțional. Amintim faptul că, pentru unii studenți care provin din medii defavorizate, lipsa unor locuri de cazare asigurate în cadrul căminelor studențești poate să determine abandonul studiilor, existând posibilitatea ca situația financiară să nu le permită să opteze pentru chirie sau cămin privat;

 • Reglementarea dreptului de a contesta orice tip de evaluare, inclusiv cea orală, cât timp instituțiile de învățământ superior elaborează prevederi specifice în acest sens. În cazul anumitor domenii de studii, majoritatea evaluărilor se desfășoară oral, creându-se astfel un dezechilibru în ceea ce privește corectitudinea proceselor de examinare, acestea putând fi viciate de subiectivism. Soluția propusă de federație constă în oferirea posibilității instituțiilor de învățământ superior de a reglementa la nivel intern înregistrarea audio-video a desfășurării întregului proces de examinare, astfel încât studentul să poată depune contestație la fel ca în cazul examinărilor scrise.

Totodată, salutăm deschiderea Ministerului Educației față de majoritatea propunerilor înaintate de ANOSR, printre principalele prevederi integrate în proiectul de act normativ regăsindu-se următoarele: 

 • Implicarea studenților reprezentanți și organizațiilor studențești în sistemul de monitorizare a respectării prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului de la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior;

 • Reglementarea implicării organizațiilor studențești în elaborarea măsurilor de remediere a deficiențelor identificate de către studenți prin intermediul raportului privind respectarea prevederilor CDOS;

 • Detalierea conținutului pe care fișa fiecărei discipline trebuie să-l cuprindă, precum și reglementarea faptului că aceasta trebuie să fie diseminată public prin intermediul platformei de e-Learning utilizate sau a site-ului facultății/universității;

 • Reglementarea necesității ca fiecare instituție de învățământ superior să elaboreze norme specifice cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de tutorat, precum și în legătură cu activitatea și responsabilitățile tutorilor cadre didactice;

 • Reglementarea faptului că instituțiile de învățământ superior trebuie să elaboreze o metodologie distinctă privind desfășurarea procesului de evaluare a activității cadrelor didactice, proces în cadrul căruia să fie asigurat caracterul anonim al feedback-ului acordat din partea studenților;

 • Introducerea dreptului studenților de a avea acces, în termen de maximum 24 de ore de la finalizarea evaluării, la baremul de evaluare pentru fiecare disciplină;

 • Includerea dreptului studenților de a utiliza software specializat pentru stabilirea gradului de similitudine în elaborarea lucrărilor academice;

 • Reglementarea faptului că studenții pot evalua în mod anonim activitatea studenților reprezentanți, în baza unei metodologii adoptate de Senatul universitar, rezultatele statistice ale evaluărilor fiind diseminate ulterior studenților;

 • Introducerea unui set distinct de drepturi referitoare la procesul de desfășurare a practicii de specialitate pentru studenți, precum și reglementarea unui proces de evaluare a calității stagiilor de practică la nivel instituțional.

ANOSR solicită Ministerului Educației revizuirea propunerilor nepreluate menționate anterior, în vederea integrării acestora în forma finală a actului normativ, pentru a crea un cadru exhaustiv care să răspundă la nevoile studenților. De asemenea, ANOSR va înainta către minister propunerile actualizate ale federației în cursul acestei săptămâni.

ro_RO
Sari la conținut