Statut ANOSR

Statutul ANOSR

 

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1.
1) Prezentul Statut reglementează organizarea și funcționarea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, denumită generic „ANOSR”.
2) ANOSR este o federație studențească la nivel național ce reunește organizații studențești din România, înființată în baza Legii nr. 21/1924, nepartinică și independentă.
3) ANOSR acționează ca o interfață informațională și decizională între nivelul local reprezentat de organizațiile membre și nivelul național, reprezentat de actorii centrali ai mediului educațional din România, precum și între nivelul național și nivelul internațional.
4) Conform OG nr. 26/2000, completată prin OG nr. 37/2003, cu modificările și completările ulterioare, ANOSR se constituie ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.
Art. 2. Sediul ANOSR este Str. Calea Plevnei nr. 61, Etaj 1, sala 12-13, Sector 1, București, cod poștal 010223.

Capitolul II

Principii, scop și obiective

Art. 3.
1. Principiul LIBERTĂȚII
Întrucât libertatea este un drept fundamental al ființei umane, ANOSR apără libertatea cuvântului, libertatea de asociere, libera circulație a persoanelor și informațiilor, libertatea opțiunilor politice, religioase etc.
2. Principiul DEMOCRAȚIEI
ANOSR militează pentru apărarea democrației, pentru asigurarea dreptului studenților de a participa în guvernanța comunității academice și a societății ca parte integrantă a acesteia, a dreptului de exprimare și susținere a principiilor și a opiniilor proprii, prin mijloace democratice. ANOSR susține implicarea studenților ca parteneri egali în procesul decizional, la nivel local, național și internațional.
3. Principiul LEGITIMITĂȚII și REPREZENTATIVITĂȚII
ANOSR susține reprezentarea legitimă a studenților, bazată pe cunoașterea și evaluarea constantă a nevoilor reale ale studenților. ANOSR consideră că politicile promovate trebuie să reflecte diversitatea populației studențești din România. Mai mult, ANOSR luptă pentru ca populația studenților la toate nivelurile să reflecte diversitatea populației române.
4. Principiul DESCHIDERII
ANOSR promovează un acces cât mai larg atât la nivelul federației, cât și la nivelul organizațiilor studențești în termeni de diferențe economice și sociale, rasă, orientare sexuală, gen, credințe religioase, dizabilități sau orice fel de particularitate individuală care poate limita accesul.
5. Principiul TRANSPARENȚEI
ANOSR se bazează pe transparență atât în decizii, cât și în întreaga activitate desfășurată.
6. Principiul INDEPENDENȚEI
ANOSR susține independența mișcării studențești față de orice influență în reprezentare și în procesul decizional democratic din partea structurilor cu care interacționează.
7. Principiul NON-PARTIZANATULUI
ANOSR nu se asociază cu nicio ideologie sau politică de partid, păstrând o atitudine civică responsabilă și susținând dreptul membrilor săi la opțiuni ideologice proprii.
8. Principiul COMPETENȚEI
ANOSR consideră că în procesul de constituire și modificare a structurilor decizionale, și nu numai, trebuie să se țină cont de aptitudinile reale, pregătirea profesională autentică și conduita morală a celor care urmează să ocupe respectivele poziții.
9. Principiul LEGALITĂȚII
ANOSR susține necesitatea organizării vieții societății și, implicit, a vieții universitare, în conformitate cu legile țării și în convergență cu ideile cuprinse în Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
10. Principiul UNITĂȚII
ANOSR promovează principiul unității în organizare și acțiune, acesta fiind singurul mod prin care se poate asigura susținerea intereselor globale ale studențimii române, precum și participarea eficientă a studenților la rezolvarea problemelor specifice societății civile.
11. Principiul NON-VIOLENȚEI
ANOSR refuză și condamnă atitudinile violente susținând promovarea consecventă a dialogului, oricare ar fi natura disputei sau litigiului.
12. Principiul CONTINUITĂȚII
ANOSR susține principiul continuității ca un garant al sprijinului reciproc între membrii actuali și foștii membri, în susținerea efortului comun de promovare continuă a principiilor și activităților ANOSR, în cadrul societății românești.
Art. 4. Scopul principal al ANOSR este de a reprezenta interesele comune ale studenților din România, de a apăra și promova drepturile și obligațiile studenților și de a stimula participarea acestora la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.
Art. 5. ANOSR își propune realizarea următoarelor obiective:
1) reprezentarea tuturor studenților din România, indiferent de sex, naționalitate, religie, orientare sexuală, preferință politică, condiție economică sau orice formă de discriminare în sensul Ordonanței nr. 137/2000, în raport cu „actorii” centrali din mediul educațional românesc, prin mijloace specifice: acțiuni cu caracter social, educațional și proiecte de tineret;
2) promovarea și apărarea demnității și intereselor studenților din România, dezvoltarea autonomiei și individualizarea misiunii instituțiilor de învățământ superior, participarea la elaborarea și îmbunătățirea programei de învățământ și a legislației învățământului superior din România prin reprezentanți competenți, acționarea în apărarea libertăților democratice și drepturilor omului;
3) organizarea acțiunilor de protest ale studenților în cazul încălcării legii sau interesului societății universitare și, în cazuri justificate, îndemnarea la grevă a personalului angajat în învățământul superior din România;
4) mobilizarea resurselor instituțiilor, întreprinderilor, organismelor naționale și internaționale, guvernamentale și private pentru realizarea programelor și proiectelor adresate studenților din România;
5) promovarea și reprezentarea intereselor absolvenților din România și sprijinirea acestora pentru integrarea în viața profesională;
6) promovarea relațiilor de colaborare cu toate organizațiile similare indiferent de spațiul geografic în care își desfășoară activitatea;
7) realizarea și sprijinirea de proiecte și programe socio-profesionale și de timp liber pentru studenți;
8) identificarea, prin consultări, a problemelor specifice ale studenților din România și implicarea în soluționarea lor;
9) promovarea de politici de recunoaștere a importanței rolului și locului studenților în cadrul societății.

Capitolul III

Membrii ANOSR

Art. 6.
1) Membrii ANOSR sunt organizații studențești care își asumă reprezentarea studenților și organizații studențești profesionale din țară, cu personalitate juridică proprie, care se aliniază la principiile ANOSR.
2) Prin organizații studențești din țară, cu excepția membrilor asociați, se înțelege organizații care au cel puțin 75% din membri studenți și au ca scop apărarea și promovarea intereselor sociale, educaționale, civice și profesionale ale studenților înmatriculați în instituțiile de învățământ superior din România și/ sau dezvoltarea personală și profesională a studenților sau promovarea valorilor culturale, artistice sau sportive în rândul studenților.
Art. 7. În cadrul ANOSR există membri activi, membri candidați, membri asociați, membri suspendați și membri fondatori. Membrilor activi li se poate suspenda dreptul de vot sau se pot autosuspenda, devenind astfel membri suspendați, conform prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare.
Art. 8. Statutul de membru fondator este unul onorific, fiind acordat organizațiilor studențești care au constituit federația.

Obținerea calității de membru candidat 

Art. 9.
1) Orice organizație care îndeplinește prevederile Art. 6 din prezentul Statut poate solicita obținerea calității de membru candidat ANOSR în contextul îndeplinirii criteriilor enunțate de Regulamentul de Organizare și Funcționare.
2) În urma cererii de aderare, Adunarea Generală hotărăște cu majoritate simplă admiterea calității de membru candidat al ANOSR.
3) În acordarea calității de membru candidat se va ține seama de criteriile specificate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANOSR.

Obținerea calității de membru cu drept de vot (membru activ) 

Art. 10.
1) Pentru a-și schimba statutul de membru candidat și a deveni membru activ, o organizație trebuie să depună o cerere de schimbare a statutului către Adunarea Generală a ANOSR. În urma depunerii cererii în cadrul Adunării Generale (la care organizația solicitantă va delega un reprezentant cu statut de invitat), se vor stabili procedurile de admitere, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare.
2) Pot fi membri activi:
I. organizațiile studențești reprezentative la nivel de facultate;
II. organizațiile studențești reprezentative la nivel de universitate;
III. organizațiile studențești reprezentative ale minorităților și studenților etnici români din afara țării aflați la studii în România;
IV. organizațiile studențești reprezentative ale studenților internaționali;
V. organizațiile studențești cu caracter profesional, cultural, sportiv sau artistic, legal constituite, care au drept scop dezvoltarea personală și profesională a studenților sau promovarea valorilor culturale, artistice sau sportive în rândul studenților.

Obținerea calității de membru asociat

Art. 11. Acordarea calității de membru asociat se face de către Adunarea Generală prin majoritate simplă, în urma primirii unei cereri, în cazul în care o structură nu îndeplinește condițiile prevăzute de Statutul ANOSR și de Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru a fi membru activ sau nu dorește acest lucru.

Drepturi și obligații

Art. 12. Membrii activi ai ANOSR sunt membrii cu drept de vot, reprezentați în Adunarea Generală.

1) Membrii activi au următoarele drepturi:

a) dreptul de a participa activ la toate ședințele Adunării Generale ale ANOSR (fie ele cu caracter deschis sau închis);
b) dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale a ANOSR;
c) dreptul de a propune, de a organiza și de a participa la proiectele ANOSR;
d) dreptul de a beneficia de baza materială a ANOSR în vederea desfășurării unor activități corespunzătoare scopului și obiectivelor ANOSR;
e) dreptul de a fi informați lunar cu privire la activitățile ANOSR;
f) dreptul de a se retrage din ANOSR; retragerea din federație se poate face numai în urma aprobării de către cenzori sau experți independenți a unui raport cu privire la exercițiul financiar;
g) dreptul de a nu participa la acțiuni ale ANOSR care contravin Statutelor și intereselor proprii ale membrilor;
h) dreptul de a avea maximum o persoană delegată pentru o funcție din cadrul Biroului de Conducere sau din cadrul Comisiei de Cenzori la un moment dat;
i) dreptul de a desemna candidați în cadrul comisiilor ANOSR;
j) dreptul de a delega un membru al altei organizații membre ale ANOSR (activ, asociat, candidat sau suspendat) sau orice student pentru funcțiile din Biroul de Conducere, garantând pentru activitatea acestuia;
k) dreptul de a solicita prin cerere scrisă, argumentată, adresată Biroului de Conducere al ANOSR, amânarea plății cotizației;

2) Membrii activi au următoarele obligații:

a) obligația de a trimite un delegat la Adunarea Generală a ANOSR;
b) obligația de a respecta Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale ANOSR adoptate de Adunarea Generală a ANOSR;
c) obligația de a respecta deciziile Biroului de Conducere și ale Adunării Generale;
d) obligația de a răspunde solicitărilor Biroului de Conducere, în termenul stabilit de acesta;
e) obligația de a desemna un reprezentant care să constituie persoană de contact între organizația locală și ANOSR;
f) obligația de a susține documentele și pozițiile emise de ANOSR;
g) obligația de a avea o conduită corespunzătoare, în conformitate cu strategia adoptată de către Adunarea Generală sau Biroul de Conducere;
h) obligația de a acționa în numele ANOSR doar având un mandat în acest sens din partea Biroului de Conducere sau a Adunării Generale;
i) obligația de a anunța în scris retragerea din ANOSR;
j) obligația de a nu face parte din alte structuri active care își asumă reprezentarea studenților la nivel național oficial sau declarativ;
k) obligația de a nu organiza acțiuni ce periclitează acțiuni sau poziții ale ANOSR;
l) obligația de a nu avea niciun protocol sau altă formă de colaborare cu vreun partid politic;
m) obligația ca niciunul dintre membrii structurilor lor de administrare să nu facă parte din partide politice;
n) obligația de a informa din timp Biroul de Conducere cu privire la acțiuni la care vor participa în calitate de membru al ANOSR și în cadrul cărora este posibilă stabilirea de relații în numele federației;
o) obligația de a achita cotizația anuală stabilită de Adunarea Generală;
p) obligația de a trata cu seriozitate delegarea persoanelor prezente la sesiunile Adunării Generale.
Art. 13. Membrii candidați sunt organizațiile a căror cerere de adeziune a fost aprobată de către Adunarea Generală a ANOSR.
Art. 13.1. Membrii suspendați sunt organizațiile al căror statut de membru activ, candidat sau asociat a fost suspendat.

1) Membrii candidați / membrii suspendați au următoarele drepturi:

a) dreptul de a participa activ la toate ședințele Adunării Generale cu caracter deschis ale ANOSR;
b) dreptul de a participa la ședințele închise ale Adunării Generale, doar cu acceptul prealabil al Adunării Generale;
c) dreptul de a propune și de a participa la proiectele ANOSR;
d) dreptul de a beneficia de baza materială a ANOSR în vederea unor activități corespunzătoare scopului și obiectivelor ANOSR;
e) dreptul de a fi informați lunar cu privire la activitățile ANOSR;
f) dreptul de a-și retrage cererea de adeziune la ANOSR, respectiv de a se retrage din ANOSR; retragerea din federație se poate face numai în urma aprobării de către cenzori sau experți independenți a unui raport cu privire la exercițiul financiar;
g) dreptul de a nu participa la acțiuni ale ANOSR care contravin Statutelor și intereselor proprii ale membrilor;

2) Membrii candidați / membrii suspendați au următoarele obligații:

a) obligația de a trimite un delegat la Adunarea Generală a ANOSR;
b) obligația de a respecta Statutul ANOSR și Regulamentul de Organizare și Funcționare adoptate de Adunarea Generală a ANOSR;
c) obligația de a respecta deciziile Biroului de Conducere și ale Adunării Generale;
d) obligația de a răspunde solicitărilor Biroului de Conducere, în termenul stabilit de către acesta;
e) obligația de a avea o atitudine de colaborare față de documentele și pozițiile emise de ANOSR;
f) obligația de a desemna un delegat care să constituie persoană de contact între organizația locală și ANOSR;
g) obligația de a avea o conduită corespunzătoare, în conformitate cu strategia adoptată;
h) obligația de a acționa în numele ANOSR doar având un mandat în acest sens din partea Biroului de Conducere sau a Adunării Generale;
i) obligația de a anunța în scris retragerea din ANOSR;
j) obligația de a nu face parte din alte structuri active care își asumă reprezentarea studenților la nivel național oficial sau declarativ;
k) obligația de a nu organiza acțiuni ce periclitează acțiuni sau poziții ale ANOSR;
l) obligația de a nu avea niciun protocol sau altă formă de colaborare cu vreun
partid politic;
m) obligația ca niciunul dintre membrii structurilor lor de administrare să nu facă parte din partide politice.
Art. 14. Membrii asociați ai ANOSR sunt membri fără drept de vot, care se asociază cu inițiativele de politici publice, pozițiile și acțiunile ANOSR în vederea realizării scopului și obiectivelor acesteia.

1) Membrii asociați au următoarele drepturi:

a) dreptul de a participa activ la toate ședințele deschise ale Adunării Generale și cu titlu de observator la cele închise, în cazul în care primesc acordul Adunării Generale;
b) dreptul de a propune și de a participa la proiectele ANOSR;
c) dreptul de a avea o atitudine de colaborare față de documentele și pozițiile emise de ANOSR;
d) dreptul de a beneficia de baza materială a ANOSR în vederea unor activități corespunzătoare scopului și obiectivelor ANOSR;
e) dreptul de a fi informat lunar cu privire la activitățile ANOSR;
f) dreptul de a se retrage din ANOSR; retragerea din federație se poate face numai în urma aprobării de către cenzori sau experți independenți a unui raport cu privire la exercițiul financiar;
g) dreptul de a nu participa la acțiuni ale ANOSR care contravin Statutelor și intereselor proprii.

2) Membrii asociați au următoarele obligații:

a) obligația de a trimite un delegat la Adunarea Generală a ANOSR;
b) obligația de a respecta Statutul ANOSR și Regulamentul de Organizare și Funcționare adoptate de Adunarea Generală a ANOSR;
c) obligația de a respecta deciziile Biroului de Conducere și ale Adunării Generale;
d) obligația de a răspunde solicitărilor Biroului de Conducere, în termenul stabilit de acesta;
e) obligația de a desemna un reprezentant care să constituie persoană de contact între organizația locală și ANOSR;
f) obligația de a avea o conduită corespunzătoare, în conformitate cu strategia adoptată de către Adunarea Generală sau Biroul Conducere;
g) obligația de a acționa în numele ANOSR doar având un mandat în acest sens din partea Biroului de Conducere sau a Adunării Generale;
h) obligația de a anunța în scris retragerea din ANOSR;
i) obligația de a nu face parte din alte structuri active care își asumă reprezentarea studenților la nivel național oficial sau declarativ;
j) obligația de a nu organiza acțiuni ce periclitează acțiuni sau poziții ale ANOSR;
k) obligația de a nu avea niciun protocol sau altă formă scrisă de colaborare cu vreun partid politic;
l) obligația ca niciunul dintre membrii structurilor lor de administrare să nu facă parte din partide politice;
m) obligația de a informa din timp Biroul de Conducere cu privire la acțiuni la care vor participa în calitate de membru al ANOSR și în cadrul cărora este posibilă stabilirea de relații în numele federației.

Capitolul IV

Structura organizatorică

Art. 15. Organele de conducere, de administrare și de control ale ANOSR sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Biroul de Conducere;
c) Comisia de Cenzori.

Secțiunea 1

Adunarea Generală

Art. 16. Adunarea Generală este forul suprem de conducere, cu rol deliberativ, format din totalitatea membrilor cu drept de vot ai ANOSR.
Art. 17.
1) Adunarea Generală are următoarele atribuții principale:
a) ia hotărâri de lucru, cu majoritate simplă;
b) adoptă sau modifică Statutul ANOSR, cu majoritate calificată;
c) adoptă sau modifică Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANOSR, cu majoritate calificată;
d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil al ANOSR, cu majoritate calificată;
e) alege sau revocă Președintele ANOSR, cu majoritate absolută;
f) alege sau revocă membrii Biroului de Conducere, pe funcții, cu majoritate simplă;
g) alege sau revocă membrii Comisiei de Cenzori, cu majoritate simplă;
h) aprobă rapoartele de activitate și raportul financiar, cu majoritate simplă;
i) acordă calitatea de membru candidat sau de membru asociat al ANOSR, cu majoritate simplă;
j) acordă calitatea de membru cu drept de vot (activ) al ANOSR, cu majoritate calificată;
k) hotărăște asupra sancționării membrilor ANOSR, cu majoritate simplă;
l) hotărăște asupra excluderii membrilor ANOSR, cu majoritate calificată;
m) stabilește cuantumul cotizațiilor membrilor ANOSR, cu majoritate simplă;
n) decide afilierea ANOSR la forurile și organismele internaționale studențești și de tineret, cu majoritate calificată;
o) aprobă și amendează pozițiile și politicile ANOSR, cu majoritate simplă;
p) stabilește strategia ANOSR pe termen scurt sau lung, cu majoritate simplă;
q) stabilește planul de activitate pentru anul următor, cu majoritate simplă;
r) dizolvă ANOSR în condițiile prezentului Statut și ale legii, cu majoritate ultracalificată.
2) Adunarea Generală îndeplinește alte atribuții ce sunt de competența sa, în vederea bunei funcționări a ANOSR, în conformitate cu prevederile Statutului și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare.
Art. 18.
1) Adunarea Generală se întrunește de două ori pe an în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea Biroului de Conducere, a Comisiei de Cenzori sau a cel puțin o treime din membrii ANOSR, motivând caracterul extraordinar al întrunirii. Convocarea Adunării Generale în sesiuni ordinare se face cu cel puțin 20 de zile calendaristice înaintea datei întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte și cuprinde ordinea de zi propusă, ora și locul de desfășurare.
2) Sesiunea Adunării Generale este statutară în prezența unui cvorum de jumătate plus unu din membrii săi activi, dintre care cel puțin o organizație cu drept de vot, în cazul primei întruniri. În cazul în care se constată neîndeplinirea acestui cvorum, Biroul de Conducere are obligația de a efectua în termen de maxim 5 zile o nouă convocare pentru o altă sesiune, care să aibă loc în minimum 24 de ore și în cel mult 10 de zile de la data primei sesiuni; această a doua sesiune este statutar întrunită indiferent de numărul celor prezenți.
3) Fiecare membru activ al ANOSR este reprezentat de o persoană – membră în Consiliul Director al asociației respective, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, delegată în scris de către organizația membră, având drept de semnătură, fiecare reprezentant având dreptul la vot din partea organizației respective, în condițiile prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANOSR.
În ipoteza în care componența Consiliului director înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor nu corespunde situației ultimului proces-verbal al Adunării Generale a asociației privind alegerea componenței Consiliului director, președintele asociației înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor deleagă, pe perioada Adunării Generale, printr-un mandat având forma unui înscris sub semnătură privată prevăzut în Anexa 30 la Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANOSR exclusiv o persoană menționată ca membră a Consiliului director ales conform procesului-verbal mai sus menționat. Orice altă formă de reprezentare a organizației, indiferent de forma mandatului sau calitatea mandatarului, este nerecunoscută în cadrul federației.
Fiecare membru activ are dreptul să fie reprezentat în Adunarea Generală de o singură persoană cu drept de vot.
4) În cazuri excepționale, temeinic justificate prin convocator, dacă Adunarea Generală ordinară sau, după caz, extraordinară nu se poate organiza în mod fizic din motive obiective precum instituirea stării de urgență, a stării de alertă, a stării de asediu sau a unei alte reglementări care instituie o limitare cu privire la deplasarea pe teritoriul țării sau a numărului de participanți, se poate decide organizarea Adunării Generale prin mijloace de comunicare la distanță sincrone. Modalitatea procedurală de desfășurare a Adunării Generale în acest caz va fi stabilită de Biroul de Conducere și comunicată în timp util Adunării Generale, după transmiterea convocatorului.
5) La solicitarea 1/3 din numărul membrilor activi, exprimată în termen de 5 zile calendaristice de la primirea convocatorului, se contestă îndeplinirea condițiilor speciale prevăzute la alin. (4) prin canale oficiale de comunicare ale federației. Adunarea Generală, în ședința desfășurată prin mijloacele de mai sus, va vota înainte de primul punct de pe ordinea de zi comunicată prin convocator îndeplinirea condițiilor de desfășurare a Adunării Generale cu majoritate simplă.
Art. 19.
1) Adoptarea hotărârilor de lucru în cadrul Adunării Generale se face cu majoritate simplă.
2) Adoptarea sau modificarea Statutului și a Regulamentului de Organizare și Funcționare se hotărăște cu majoritate calificată.
3) Dizolvarea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România se hotărăște cu majoritate ultracalificată.
Art. 20. Alte norme de organizare și funcționare ale Adunării Generale sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Sistemul decizional în Adunarea Generală ANOSR

Art. 21. Membrii activi ai ANOSR sunt organizații studențești reprezentative la nivel de universitate, organizații studențești reprezentative la nivel de facultate, organizații studențești reprezentative ale minorităților, organizații reprezentative ale studenților internaționali și organizații studențești reprezentative ale studenților etnici români din afara țării, aflați la studii în România, precum și organizații studențești profesionale.
Art. 22. Sistemul de vot în cadrul Adunării Generale este după cum urmează:
1) Organizațiile studențești reprezentative la nivel de universitate (sau centru universitar din cadrul unei universități, care nu se încadrează în situația extensiilor) votează în Adunarea Generală a ANOSR cu 6 voturi dacă îndeplinesc concomitent următoarele criterii:
I. Sunt organizații studențești legal constituite și care funcționează legal, conform ROF al ANOSR;
II. Își asumă prin statutul propriu reprezentarea studenților la nivel de universitate;
III. Sunt recunoscute formal de forurile universității ca reprezentant al studenților sau sunt recunoscute formal de cel puțin 50% din studenții pe care îi reprezintă conform statutului propriu;
IV. Au delegați de drept cel puțin în structuri consultative constituite la nivel de universitate, cu sau fără drept de vot, sau membru invitat permanent, fără drept de vot, în structuri decizionale (Senatul universitar sau Consiliul de Administrație);
V. Organizează alegerea studenților reprezentanți.
2) Organizațiile studențești reprezentative la nivel de universitate (sau centru universitar din cadrul unei universități, care nu se încadrează în situația extensiilor) votează în Adunarea Generală a ANOSR cu 7 voturi dacă îndeplinesc concomitent următoarele criterii:
I. Îndeplinesc criteriile pentru acordarea a 6 voturi;
II. Elaborează raportul privind respectarea Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului la nivel de universitate;
III. Cel puțin jumătate din studenții reprezentanți membri ai Senatului universitar sunt membri ai asociației;
IV. Au delegați de drept cel puțin în structuri consultative constituite la nivel de universitate, cu drept de vot, sau membru delegat de drept cu drept de vot în structuri decizionale (Senatul universitar sau Consiliul de Administrație).
3) Organizațiile studențești reprezentative la nivel de facultate votează în Adunarea Generală a ANOSR cu un număr de 2 voturi dacă îndeplinesc concomitent următoarele criterii:
I. Sunt organizații studențești legal constituite și care funcționează legal, conform ROF al ANOSR;
II. Își asumă prin statutul propriu reprezentarea studenților la nivel de facultate;
III. Sunt recunoscute formal de forurile universității/ facultății ca reprezentant al studenților sau sunt recunoscute formal de cel puțin 50% din studenții pe care îi reprezintă conform statutului propriu;
IV. Au delegați de drept cel puțin în structuri consultative constituite la nivel de facultate, cu sau fără drept de vot, sau membru invitat permanent, fără drept de vot, în structuri decizionale (Consiliul Facultății sau Biroul Consiliului);
V. Organizează alegerea studenților reprezentanți la nivel de facultate.
4) Organizațiile studențești reprezentative la nivel de facultate votează în Adunarea Generală a ANOSR cu un număr de 3 voturi dacă îndeplinesc concomitent următoarele criterii:
I. Îndeplinesc criteriile pentru acordarea a 2 voturi;
II. Elaborează raportul privind respectarea Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului la nivel de facultate;
III. Cel puțin jumătate din studenții reprezentanți membri ai Consiliului Facultății sunt membri ai asociației;
IV. Au delegați de drept cel puțin în structuri consultative constituite la nivel de facultate, cu drept de vot, sau delegat cu drept de vot în structuri decizionale (Consiliul Facultății sau Biroul Consiliului).
5) Organizațiile studențești reprezentative ale minorităților, ale studenților internaționali și ale studenților etnici români din afara țării aflați la studii în România, organizațiile studențești reprezentative la nivel de departament, precum și orice altă organizație care își asumă reprezentarea studenților și nu se încadrează la alin. 1) sau alin. 2) votează în Adunarea Generală a ANOSR cu 2 voturi, dacă respectă criteriile de la alin. 1) sau alin. 3) cel puțin la nivelul unei universități/ facultăți/ departament, dacă fac dovada prin statutul propriu că au drept scop reprezentarea acestor categorii de studenți.
6) Organizațiile studențești profesionale votează în Adunarea Generală a ANOSR cu:
a) 2 voturi, dacă numărul beneficiarilor proiectelor desfășurate în anul calendaristic anterior este mai mare decât media numărului beneficiarilor proiectelor desfășurate în anul calendaristic anterior de toate organizațiile profesionale membre ANOSR, cu drept de vot;
b) 1 vot, dacă numărul beneficiarilor proiectelor desfășurate în anul calendaristic anterior este mai mic decât media numărului beneficiarilor proiectelor desfășurate în anul calendaristic anterior de toate organizațiile profesionale membre ANOSR, cu drept de vot;
dacă fac dovada prin statutul propriu că au drept scop dezvoltarea personală și profesională a studenților sau promovarea valorilor culturale, artistice sau sportive în rândul studenților.
7) Îndeplinirea criteriilor se face prin depunerea la Secretariatul ANOSR a documentelor constatatoare, după caz, după cum urmează:
I. Actele juridice și contabile ale organizației;
II. Statutul organizației din care să rezulte asumarea reprezentării, nivelul de reprezentare, respectiv scopul dezvoltării personale și profesionale a studenților sau promovarea valorilor culturale, artistice sau sportive în rândul studenților;
III. Documentul oficial al universității/ facultății prin care organizația este recunoscută ca reprezentant al studenților sau documente justificative care demonstrează recunoașterea formală a cel puțin 50% din studenții pe care îi reprezintă conform statutului propriu;
IV. Documentul oficial care atestă faptul că organizația deleagă membri de drept cel puțin în structuri consultative constituite la nivel de universitate/ facultate sau membru invitat permanent în structuri decizionale, cu sau fără drept de vot;
V. Documentul oficial din care rezultă că organizează alegerile;
VI. Raportul privind respectarea Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului specific nivelului de reprezentare, împreună cu dovada înregistrării acestuia la registratura universității/ facultății;
VII. Dovada privind calitatea de membru a cel puțin jumătate din numărul studenților reprezentanți la nivel de universitate/ facultate;
VIII. Cel puțin unul dintre documentele oficiale menționate anterior trebuie să facă referire nominal la organizația studențească al cărei drept de vot se ia în considerare.
8) Validarea îndeplinirii criteriilor se face de către o comisie stabilită de Adunarea Generală, la fiecare ședință a Adunării Generale ANOSR, conform ROF al ANOSR.
9) Dacă o organizație reprezentativă la nivel de universitate nu îndeplinește concomitent toate criteriile specifice acestui nivel, aceasta va avea un număr de 3 voturi câtă vreme nu transmite documentele Comisiei de acordare a numărului de voturi.
10) Dacă o organizație reprezentativă la nivel de facultate nu îndeplinește concomitent toate criteriile specifice acestui nivel, aceasta va avea 1 vot câtă vreme nu transmite documentele Comisiei de acordare a numărului de voturi.
11) Dacă o organizație reprezentativă conform alin. 5) nu îndeplinește concomitent toate criteriile specifice acestui nivel, aceasta va avea 1 vot câtă vreme nu transmite documentele Comisiei de acordare a numărului de voturi.
12) Orice membru activ ANOSR poate solicita delegarea unei comisii de Vizită de Studiu altui membru activ pentru a constata îndeplinirea de facto a criteriilor specifice nivelului de reprezentare. Această delegare se decide de către Adunarea Generală cu majoritate simplă.

Secțiunea a 2-a

Biroul de Conducere

Art. 23.
1) Biroul de Conducere este structura de conducere a ANOSR, compus din 12 persoane, cu atribuții distincte, alese de către Adunarea Generală, după cum urmează:
• Președinte
• Secretar General
• Vicepreședinte educațional
• Vicepreședinte educațional
• Vicepreședinte educațional
• Vicepreședinte tineret
• Vicepreședinte relații interne
• Vicepreședinte dezvoltare organizațională
• Vicepreședinte relații internaționale
• Vicepreședinte relații publice
• Vicepreședinte proiecte
• Vicepreședinte financiar
2) Alegerile pentru Biroul de Conducere se fac pe funcții, în următoarea ordine: Președinte, Secretar General, Vicepreședinți.
3) Mandatul Biroului de Conducere este de un an.
4) În cadrul Biroului de Conducere toți membrii trebuie să aibă statutul de student pe perioada mandatului sau pe o durată de trei luni înainte de finalizarea mandatului sau după începerea acestuia.
5) Președintele, Secretarul General și Vicepreședinții Biroului de Conducere nu pot avea calitatea de membru al unui partid politic sau în cadrul unei organizații de tineret a unui partid politic, nu pot deţine funcții de conducere la orice nivel în cadrul unui partid politic sau în cadrul unei organizații de tineret a unui partid politic și nici nu pot lua poziții politice în mod public. De asemenea, aceștia nu pot fi angajați ai unei universități și nu pot fi președinte de ONG membru mai mult de o lună de la începerea mandatului.
Art. 24. Biroul de Conducere are următoarele atribuții principale:
a) coordonează activitatea ANOSR între două întâlniri ale Adunării Generale;
b) urmărește punerea în practică a tuturor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, adoptând decizii de lucru în acest sens, cu majoritate simplă;
c) adoptă și pune în practică planul de activități în conformitate cu strategia adoptată de Adunarea Generală a ANOSR;
d) propune spre adoptare sau modificare Statutul ANOSR sau Regulamentul de Organizare și Funcționare;
e) propune Adunării Generale excluderea membrilor ANOSR;
f) avizează proiectul de buget de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil al ANOSR;
g) decide asocierea ANOSR cu alte persoane fizice sau juridice, cu majoritate calificată;
h) aprobă înființarea unor structuri de reprezentare ale ANOSR în țară sau străinătate, în condițiile legii;
i) convoacă ședințele ordinare sau extraordinare ale Adunării Generale și propune ordinea de zi a acestora;
j) deleagă reprezentanți pentru diferite acțiuni ale ANOSR;
k) stabilește și adoptă poziția ANOSR față de diferite evenimente;
l) are obligația să consulte toți membrii activi ai ANOSR în deciziile privitoare la acțiunile de protest;
m) poate suspenda membri ANOSR, până la următoarea ședință a Adunării Generale, în cazurile foarte grave în care se constată că acesta încalcă prezentul Statut și ROF-ul ANOSR, cu majoritate calificată de voturi;
n) poate suspenda orice membru al Biroului de Conducere, cu majoritate calificată, până la următoarea ședință a Adunării Generale;
o) poate decide cu majoritate absolută un interimat în cazul în care unul din membrii săi își anunță demisia din Biroul de Conducere, pe bază de candidatură;
𝑜)1 poate decide cu majoritate absolută un interimat, în cazul în care între
două ședințe formale ale Adunării Genarele există posturi vacante, pe bază de candidatură;
p) reprezintă ANOSR în raport cu terții;
q) raportează Adunării Generale activitatea desfășurată;
r) poate decide cu majoritate simplă schimbarea sediului social al ANOSR;
s) îndeplinește alte sarcini care decurg din hotărârile Adunării Generale sau din prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare.
Art. 24.1. Atribuțiile membrilor Biroului de Conducere:
1) Atribuțiile Președintelui ANOSR:
a) conduce, de regulă, ședințele Adunării Generale și ale Biroului de Conducere;
b) semnează și ștampilează actele, comunicatele de presă, pozițiile adoptate față de diverse probleme, emise de Adunarea Generală și Biroul de Conducere;
c) convoacă Biroul de Conducere ori de câte ori consideră necesar.
d) este reprezentantul legal al federației și reprezintă federației în relația cu terții;
e) administrează contul bancar al federației.
2) Atribuțiile Secretarului General al ANOSR:
a) Redactează procesele-verbale și celelalte documente de lucru ale ANOSR;
b) Răspunde de activitatea de registratură și secretariat a ANOSR;
c) Constată îndeplinirea formalităților în vederea derulării ședințelor formale ale Adunării Generale, respectiv ale Biroului de Conducere, precum și verifică delegațiile și actele delegaților organizațiilor membre ale ANOSR;
d) Informează lunar Adunarea Generală privind deciziile luate de Biroul de Conducere și activitatea acestuia.
3) Atribuțiile Vicepreședinților:
a) se întâlnesc în cadrul Biroului de Conducere ori de câte ori este necesar;
b) asigură fluxul informațional între Biroul de Conducere și organizațiile membre;
c) răspund de portofoliul gestionat și de implementarea strategiei adoptate de Adunarea Generală.
Art. 25.
1) Biroul de Conducere se întrunește trimestrial în ședințe ordinare sau ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare, la cererea Președintelui ANOSR, a Comisiei de Cenzori sau a oricărui membru al Biroul de Conducere – cu acordul majorității simple. Convocarea Biroului de Conducere în ședințe ordinare se face cu cel puțin 7 zile calendaristice înaintea datei întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte și cuprinde ordinea de zi propusă, ora și locul de desfășurare.
2) Ședința Biroului de Conducere este statutară în prezența a 2/3 din totalul membrilor săi aflați în funcție. În cazul în care se constată neîndeplinirea acestui cvorum, Președintele ANOSR are obligația de a efectua în termen de maxim 5 zile o nouă convocare pentru o altă ședință, care să aibă loc în minimum 24 de ore și maxim 14 zile de la data primei ședințe; această a doua ședință este statutar întrunită indiferent de numărul celor prezenți.
Art. 26.
1) În cadrul Biroului de Conducere, toți membrii au drept de vot egal.
2) Deciziile de lucru ale Biroului de Conducere se adoptă cu majoritate simplă. În caz de egalitate de voturi, Președintele are vot decisiv.
Art. 27. Alte norme privind funcționarea și organizarea Biroul de Conducere sunt prevăzute în cadrul ROF.

Secțiunea a 3-a

Comisia de Cenzori

Art. 28.
1) Comisia de Cenzori este formată din 1-3 persoane, în număr impar, conform hotărârii Adunării Generale.
2) Membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi membri ai Biroului de Conducere.
3) Comisia de Cenzori are următoarele atribuții principale:
a) verifică, cel puțin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul ANOSR;
b) întocmește rapoarte anuale sau ori de câte ori este cazul și le prezintă Adunării Generale;
c) oferă lămuriri, la cererea membrilor ANOSR, cu privire la interpretarea documentelor oficiale ANOSR, atât în timpul ședințelor Adunării Generale a ANOSR, cât și între acestea;
d) primește și analizează sesizări ale membrilor ANOSR cu privire la încălcarea documentelor oficiale ale ANOSR de către membrii Biroul de Conducere al ANOSR și oferă un răspuns în termen de 30 de zile, ce va fi prezentat și în cadrul următoarei ședințe a Adunării Generale a ANOSR;
e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.
4) Comisia de Cenzori se întrunește semestrial sau ori de câte ori se consideră necesar.
5) Membrii Comisiei de Cenzori participă de drept la ședințele Biroului de Conducere, fără a avea drept de vot.
6) Alte norme de organizare și funcționare ale Comisiei de Cenzori sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Capitolul V

Sancțiuni

Art. 29. Un membru al ANOSR poate fi exclus pe baza hotărârii Adunării Generale, adoptată cu majoritate calificată. Un membru al ANOSR care a fost exclus poate depune o nouă cerere de adeziune după cel puțin un an de la data excluderii.
Art. 30. Dreptul de vot al unui membru activ se pierde în urma neplății cotizației, a nerespectării Statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale ANOSR, ca urmare a nedepunerii bilanțului contabil aferent anului calendaristic precedent sau ca urmare a neimplicării în activitățile ANOSR, prin decizia Adunării Generale.
Art. 31. Calitatea de membru al Adunării Generale încetează de drept în caz de retragere sau în cazul în care se constată apartenența la altă structură studențească ce își asumă reprezentarea la nivel național oficial sau declarativ.
Art. 32.
1) Calitatea de membru al Biroului de Conducere încetează de drept, înainte de termen, în caz de demisie, revocare, afiliere la un partid politic, condamnare de natură penală privativă de libertate prin hotărâre judecătorească definitivă.
2) Un membru al Biroului de Conducere poate fi revocat prin hotărârea Adunării Generale adoptată cu majoritate simplă, în cazul în care aduce prejudicii morale sau materiale ANOSR. Până la întrunirea sesiunii Adunării Generale în care se dezbate propunerea de revocare, membrii Biroului de Conducere pot decide suspendarea mandatului persoanei în cauză, cu majoritate calificată. Pe perioada suspendării unui membru al Biroului de Conducere, cvorumul necesar pentru ca prima întrunire a Biroului de Conducere să fie statutară se raportează la numărul membrilor în funcție.

Capitolul VI

Patrimoniul ANOSR

Art. 33.
1) Patrimoniul ANOSR se constituie din:
a) contribuția inițială a membrilor săi (patrimoniul inițial);
b) bunuri dobândite în timpul funcționării sale;
c) venituri realizate în condițiile legii și ale prezentului Statut.
2) Veniturile ANOSR provin din:
a) cotizațiile membrilor activi;
b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
c) dividendele societăților comerciale înființate de ANOSR;
d) venituri realizate din activități economice directe;
e) donații, sponsorizări sau legate;
f) resurse obținute de la bugetele locale, ale autorităților județene/ regionale, bugetul de stat sau bugetul Uniunii Europene;
g) alte venituri prevăzute de lege.
3) Patrimoniul ANOSR este administrat de către Biroul de Conducere, conform prevederilor prezentului Statut și dispozițiilor legale.

Capitolul VII

Dizolvarea și lichidarea

Art. 34. ANOSR se poate dizolva:
a) d Art. 34. e drept, conform legii;
b) prin hotărârea instanței competente, conform legii;
c) prin hotărârea Adunării Generale, adoptată cu majoritate ultracalificată.
Art. 35.
1) Lichidarea patrimoniului ANOSR se va face în condițiile prevăzute de lege.
2) Patrimoniul rămas în urma lichidării va fi transmis, cu titlu gratuit, în mod egal, membrilor
activi.

Capitolul VIII

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 36.
1) Prin majoritate simplă, în sensul prezentului Statut, se înțelege votul favorabil a mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate;
2) Prin majoritate absolută, în sensul prezentului Statut, se înțelege votul favorabil a mai mult de jumătate din numărul total de voturi a membrilor activi.
3) Prin majoritate calificată, în sensul prezentului Statut, se înțelege votul favorabil a cel puțin două treimi din numărul de voturi valabil exprimate.
4) Prin majoritate ultracalificată, în sensul prezentului Statut, se înțelege votul favorabil a cel puțin două treimi din voturile membrilor activi.
Art. 37. Membrii ANOSR nu au dreptul să folosească unilateral numele sau însemnele acestuia sau să reprezinte ANOSR, fără aprobarea Biroului de Conducere sau a Adunării Generale.
Art. 38.
1) Regulamentul de Organizare și Funcționare este adoptat de Adunarea Generală și poate fi modificat ori de câte ori Adunarea Generală va aproba acest lucru cu majoritate calificată.
2) Regulamentul de Organizare și Funcționare completează prevederile prezentului Statut cu alte norme de organizare și funcționare specifice.
Art. 39. Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare.
Art. 40. Prezentul Statut are un număr de 29 de pagini.
ro_RO
Sari la conținut