Calificări

Cover site_Calificări

Calificări

Introducere

RNCIS

Standarde
ocupaționale

Clasificări

COR

ISCED

Rezultatele
învățării

Studiului privind implementarea Procesului Bologna din perspective studenţilor realizat de ANOSR

Introducere

Principala idee de la care a luat naștere Procesul Bologna a fost oferirea unui cadru de reforme și politici care să contribuie la creșterea gradului de compatibilitate și comparabilitate a tuturor sistemelor naționale de învățământ superior din Europa. Astfel, statele participante au adoptat o serie de reforme esențiale privitoare la învățământul superior, ele fiind marcate prin modificări ale legislației și prin reconsiderarea principiilor care stau la baza procesului educațional pentru o societate care se bazează pe cunoaștere.


Implementarea unui Cadru Național al Calificărilor a fost asumată de către miniștrii responsabili cu educația din statele semnatare ale Procesului Bologna la întâlnirea de la Bergen din 2005, când aceştia au declarat: „Adoptăm cadrul general al calificărilor în SEÎS, cuprinzând cele trei cicluri (inclusiv posibilitatea unor calificări intermediare în contextul reglementărilor naționale), descriptori generici pentru fiecare ciclu bazat pe rezultate ale învățării, competențe și distribuția de credite pentru primul și al doilea ciclu. Ne angajăm să elaborăm până în 2010 cadrele naționale de calificări compatibile cu cadrul general al calificărilor din Spațiul European de Învățământ Superior (SEÎS) și să trecem la realizarea acestora cel târziu în 2007. Cerem Grupului de Implementare (BFUG) să raporteze asupra implementării și a dezvoltării ulterioare a cadrului general european al calificărilor”.

După ce în februarie 2008 a fost adoptat oficial Cadrul European al Calificărilor, în România, odată cu adoptarea Legii Educației Naționale, în februarie 2011, a fost înființată Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

ANC are atribuții în asigurarea compatibilității sistemului naţional al calificărilor cu celelalte sisteme de calificare existente la nivel european şi internaţional, în elaborarea de propuneri către Ministerul Educaţiei și Cercetării Știițifice privind actele normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulţilor.

Potrivit studiului privind implementarea Procesului Bologna din perspective studenţilor realizat de ANOSR, Cadrul Naţional al Calificărilor ar trebui să fie implementat respectând toate nevoile de dezvoltare ale studenților și în acelaşi timp, nevoile de adaptare ale acestora pe piața muncii şi, o dată cu implementarea lui, să determine o reformă a curriculei actuale, realizată cu implicarea studenților și a angajatorilor. Calificarea poate fi definită ca şi „rezultatul formal al unui proces de evaluare şi validare, care este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut, ca urmare a învăţării, rezultate la anumite standard prestabilite”. Cadrul Naţional al Calificărilor a stabilit opt niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în contexte non formale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.

RNCIS

ABC

Standarde ocupaționale

ABC

Clasificări

ABC

COR

ABC

ISCED

ABC

Rezultatele învățării

ABC

Studiului privind implementarea Procesului Bologna din perspective studenţilor realizat de ANOSR

ABC

ro_RO