Finanțarea educației

Cover site_Finanțarea educației

Finanțarea educației

Introducere

Baza legislativă

Finanțarea
instituțională

Finanțarea
de bază

Coeficienți

Ramuri de știință și coeficienți

Finanțarea
suplimentară

Fondul pentru dezvoltare instituțională (FDI)

Fondul pentru situații speciale

Finanțarea complementară

Introducere

Baza legislativă

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, art. 119:

 • (1) În instituțiile de învățământ superior de stat, învățământul este gratuit pentru cifra de școlarizare aprobată anual de Guvern și cu taxă. Cuantumul taxei este stabilit de către senatul universitar, conform legii;
 • (3) Instituțiile de învățământ superior au autonomie în stabilirea cuantumului taxelor și au obligația să le comunice tuturor celor interesați, inclusiv pe site-ul universității.

Structuri care se ocupă de finanțarea învățământului superior:

 • Ministerul Educației (ME)
 • Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS)
 • Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
 • Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS)

În acest sens, universitățile își asigură finanțarea atât prin finanțare instituțională – de la bugetul de stat, cât și prin fonduri proprii din taxele de școlarizare și alte categorii de taxe, prestări de servicii, finanțări din fonduri nerambursabile, alte surse. legii 

Finanțarea instituțională

Finanțarea instituțională se face conform LEN nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și reglementările subsecvente (metodologiile de finanțare). Ministerul Educației alocă mai multe tipuri de fonduri instituțiilor de învățământ superior, pe bază de contract:

 • Finanțare de bază (72%)
 • Finanțarea suplimentară (26,5%)
 • Fondul pentru Dezvoltare instituțională (FDI) (1,5%)
  • Fondul pentru situații speciale (FSS)
  • Finanțarea complementară
  • Burse și alte măsuri de protecție a studenților

Finanțarea de bază

Aceasta acoperă următoarele categorii de cheltuieli:

 1. Cheltuieli cu personalul (CP) – „salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic și nedidactic, personal de cercetare implicat în desfășurarea programelor de studii, sporturi”;
 2. Cheltuielile materiale (CM) – „cheltuieli de întreținere și gospodărie, cheltuieli pentru materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, cheltuieli cu cercetarea aferente programelor de studii, obiecte de inventar, reparații curente, cărți și publicații, perfecționarea personalului, protocol, protecția muncii etc.”
 3. cheltuielile pentru susținerea proiectelor educaționale și de dezvoltare a resursei umane”
 4. „cheltuieli cu regia instituțiilor de învățământ superior pentru desfășurarea unui program de studii”.

   

  Finanțarea de bază se realizează pe baza unei metodologii elaborate de CNFIS și aprobate de ME, per capita.

  Pentru a înțelege cum se calculează fondul primit de fiecare universitate trebuie să înțelegem diferența între studenți fizici – numărul total de studenți înscriși în învățământul superior, și studenți echivalenți unitari – ponderarea numărului de studenți fizic ai unei universități cu coeficienți de echivalare și de cost.

  Finanțarea de bază se calculează ținând cont de ciclul de studii și forma de învățământ, limba de predare și ramura de știință.

  Coeficienți

  Lista formelor de învățământ cu coeficienții de echivalare corespunzători utilizați pentru finanțarea studenților înmatriculați într-un program de studii de licență sau de masterat.

  Nr. crt.

  Ciclul și forma de învățământ

  Coeficient de echivalare

  I. Studii universitare de licență

  1

  Studii în limba română(1)

  1,00

  2

  Studii în limba maghiară– ca limbă maternă

  2,00

  3

  Studii în limba germană– ca limbă maternă

  2,50

  4.1

  Studii integral în limbi de mare circulație internațională(2)

  1,50

  4.2

  Studii desfășurate parțial în limbi de mare circulație internațională și în limba română

  1,25

  5.1

  Studii integral în limbi de circulație restrânsă(3)

  2,00

  5.2

  Studii desfășurate parțial în limbi de circulație restrânsă și în limba română

  1,50

  6

  Studii desfășurate în cadrul extensiilor universitare – în afara țării

  2,50

  7

  Studii universitare cu frecvență redusă

  0,25

  8

  Studii universitare – învățământ seral

  0,80

  II. Studii universitare de masterat(4)

  9

  Studii de masterat în limba română(1)

  2,00/1,00

  10

  Studii de masterat în limbi de circulație internațională

  3,00/1,50

  11

  Studii de masterat desfășurate în cadrul extensiilor universitare – în afara țării

  3,00/1,50

  12

  Studii de masterat în limbile minorităților naționale(5)

  3,00/1,50

  III. Alte forme de pregătire

  13

  Stagiu de rezidențiat

  1,20

  14

  Pregătire preliminară pentru studenți străini (an pregătitor)

  1,25

  15

  Activități asociate acordării gradelor didactice în învățământul

  Preuniversitar

  0,40

  16

  Pregătire pedagogică suplimentară (seminar pedagogic)

  0,16

  Ramuri de știință și coeficienți

  Lista ramurilor de știință cu coeficienții de cost corespunzători, utilizați pentru finanțarea studenților înmatriculați într-un program de studii de licență sau masterat.

  Cod DF

  Domeniul fundamental (DF)

  Cod RS

  Ramura de știință (RS)

  Coeficient cost

  Domenii finanțare grant

  doctorat

  Codificare

  10

  Matematică și științe ale naturii

  10

  Matematică

  1,65

  D2

  1010

  50

  Informatică

  1,65

  D2

  1050

  20

  Fizică

  1,9

  D2

  1020

  30

  Chimie și inginerie chimică

  1,9

  D2

  1030

  40

  Științele pământului și atmosferei

  1,65

  D2

  1040

  20

  Științe inginerești

  10

  Inginerie civilă

  1,75

  D2

  2010

  20

  Inginerie electrică, electronică și

  telecomunicații

  1,75

  D2

  2020

  30

  Inginerie geologică, mine, petrol și gaze

  1,75

  D2

  2030

  40

  Ingineria transporturilor

  1,75

  D2

  2040

  50

  Ingineria resurselor vegetale și animale

  1,75

  D2

  2050

  60

  Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației

  1,75

  D2

  2060

  70

  Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie

  industrială și management

  1,75

  D2

  2070

  30

  Științe biologice și biomedicale

  10

  Biologie

  1,9

  D2

  3010

  20

  Biochimie

  1,9

  D2

  3020

  30

  Medicină

  2,25

  D3

  3030

  40

  Medicină veterinară

  2,25

  D3

  3040

  50

  Medicină dentară

  2,25

  D3

  3050

  60

  Farmacie

  2,25

  D3

  3060

  40

  Științe sociale

  10

  Științe juridice

  1

  D1

  4010

  20

  Științe administrative

  1

  D1

  4020

  30

  Științe ale comunicării

  1

  D1

  4030

   

  Cod DF

  Domeniul fundamental (DF)

  Cod RS

  Ramura de știință (RS)

  Coeficient cost

  Domenii finanțare grant

  doctorat

  Codificare

  40

  Sociologie

  1

  D1

  4040

  50

  Științe politice

  1

  D1

  4050

  60

  Științe militare, informații și ordine publică

  1

  D1

  4060

  70

  Științe economice (doar domeniul de licență Cibernetică, statistică și informatică economică și specializările Economie agroalimentară și

  Economie agroalimentară și a mediului)

  1,65

  D2

  407050;

  40701020;

  40701050

  70

  Științe economice (fără domeniul de licență Cibernetică, statistică și informatică economică și specializările Economie agroalimentară și Economie agroalimentară și a mediului)

  1

  D1

  4070

  (fără 407050;

  40701020;

  40701050)

  80

  Psihologie și științe comportamentale

  1

  D1

  4080

  50

  Științe umaniste și arte

  10

  Filologie

  1

  D1

  5010

  20

  Filosofie

  1

  D1

  5020

  30

  Istorie

  1

  D1

  5030

  40

  Teologie

  1

  D1

  5040

  50

  Studii culturale

  1

  D1

  5050

  60

  Arhitectură și urbanism

  2,5

  D3

  5060

  70

  Arte vizuale (fără Istoria și teoria artei)

  3

  D4

  507040

  70

  Arte vizuale (doar Istoria și teoria artei)

  1

  D1

  50704070

  70

  Teatru și artele spectacolului

  5,37

  D4

  507010

  70

  Cinematografie și media

  7,5

  D4

  507020

  70

  Muzică (doar Interpretare muzicala)

  5,37

  D4

  50703040;

  50703050

  70

  Muzică (fără Interpretare muzicala)

  3

  D4

  507030

  60

  Știința Sportului și

  Educației Fizice

  10

  Știința Sportului și Educației Fizice

  1,86

  D2

  6010

   

  Finanțarea de bază reprezintă de fapt „câți bani primește universitatea pentru un student” și se calculează înmulțind alocația unitară (6.346 lei conform ultimelor date disponibile) cu studentul echivalent unitar. Fondul pentru un student echivalent unitar se calculează înmulțind numărul de studenți fizici cu coeficienții prezentați anterior.

  FB = AU * SEU

  SEU= S * efr * crs

  FB = finanțarea de bază

  AU = alocația unitară (6.346 lei conform ultimelor date disponibile)

  SEU = student echivalent unitar

  S = numărul de studenți fizici

  efr = coeficientul de echivalare

  crs = coeficientul de cost 

  Finanțarea suplimentară

  Se realizează pe baza criteriilor şi a standardelor de calitate stabilite de CNFIS şi aprobate de ME, în funcție de 4 categorii de indicatori de performanță:

  C1. Predare/învățare (22%)

  C2. Cercetare științifică / creație artistică (46%)

  C3. Orientare internațională (12%)

  C4. Orientare regională & echitate socială (20%)

  ANOSR consideră că universitățile ar trebui finanțate într-o măsură semnificativă în funcție de performanțele pe care le au și de standardele de calitate pe care le îndeplinesc.

  Fondul pentru dezvoltare instituțională (FDI)

  FDI se adresează îndeosebi celor mai performante instituții de învățământ superior din fiecare categorie (universități centrate pe educație; universități de educație și cercetare științifică; universități de educație și creație artistică; universități de cercetare avansată și educație) și se alocă după criterii competitive bazate pe standarde internaționale. Acest fond se accesează prin concurs de proiecte, pe diverse domenii:

  1. Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
  2. Internaționalizarea învățământului superior din România;
  3. Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităților;
  4. Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
  5. Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  6. Susținerea cercetării de excelență din universități.

  Fondul pentru situații speciale

  Este la dispoziția Ministrului Educației și se repartizează instituțiilor de învățământ superior de stat care solicită sprijin pentru finanțarea situațiilor speciale care presupun cheltuieli urgente sau neprevăzute. Acesta poate fi accesat pentru a valorifica oportunitățile de dezvoltare care apar în activitatea didactică și de cercetare, sau pentru a face față unor situații speciale sau neprevăzute.

  Finanțarea complementară

  Este stabilită prin contractul complementar și vizează domeniile conexe procesului didactic: cheltuielile pentru subvenția cămine – cantine, fonduri alocate pe bază de priorități și norme specifice pentru dotări și alte cheltuieli de investiții și reparații.

  ro_RO